Aktivitātes

Sagatavošanās darbi
 
A.1 Projekta teritoriju izpēte
Zaļajā purvā, Skudrupītei pieguļošajās Melnragu pļavās un Ķemeru tīreļa rietumu daļas mežos ap 2500 hektāru platībā hidroloģijas eksperti veiks detalizētu meliorācijas sistēmu un esošā ūdens līmeņa izpēti. Biologi pētīs nosusināšanas ietekmi uz Eiropas Savienības mērogā aizsargājamām dabas vērtībām.
 
A.2 Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrāde
Balstoties uz pētījumu datiem un hidroloģijas ekspertu rekomendācijām, ņemot vērā vietējās sabiedrības intereses un citus saistošus faktorus, tiks izstrādāta Zaļā purva, Skudrupītes palienes un Ķemeru tīreļa rietumdaļas mežu hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma.
Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tiks sagatavoti projekta un tiem apkārt esošo teritoriju digitālie trīsdimensiju virsmas un reljefa modeļi un ūdens plūsmu hidroloģiskie modeļi. Dati virsmas un reljefa modeļu izstrādei tiks iegūti ar attālo izpēti, veicot aviouzlidojumus.
Modeļi palīdzēs aprēķināt gruntsūdeņu līmeņu un plūsmas virzienu izmaiņas, kā arī virszemes noteces izmaiņas. Tādēļ būs iespējams plānot mitrāju atjaunošanas darbus tā, lai ūdens režīma pārmaiņas neietekmētu apkārt esošās saimnieciski izmantojamās teritorijas.
Programmas izstrādes laikā vismaz trīs semināru ietvaros notiks tās apspriešana ar vietējo sabiedrību.
 
A.3 Tehnisko projektu izstrāde un saskaņošana
Pamatojoties uz hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu, tiks sagatavoti tehniskie projekti rekonstrukcijas darbu veikšanai trīs mitrāju teritorijās, kā arī tehniskie projekti divu novērošanas torņu būvniecībai Skudrupītes palienē.
Tehniskie projekti tiks saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām.
 
Dabiskā ūdens režīma atjaunošanas darbi mitrāju teritorijās
Darbi noritēs dabas aizsardzības speciālistu un hidroloģijas ekspertu uzraudzībā. Darbu veikšanas laikā ūdens līmeņa pārmaiņu koriģēšanu palīdzēs veikt ūdens plūsmu hidroloģiskie modeļi un trīsdimensiju virsmas un reljefa modeļi.
 
C.1 Zaļā purva atjaunošana
Zaļajā purvā tiks veikta augstā purva atjaunošana izstrādāto kūdras karjeru rajonā. Tā rezultātā 550 hektāru platībā tiks apturēta Eiropas Savienībā aizsargājamā augstā purva biotopa tālāka degradēšanās, aizaugšana un kūdras sadalīšanās.
 
C.2.1 Purvaino un staignāju mežu atjaunošana
Ķemeru tīreļa rietumdaļā 1100 hektāru platībā tiks atdzīvināts ūdens režīms nosusināšanas skartajos slapjajos mežos un atjaunoti Eiropas Savienībā aizsargājamie purvainie meži un melnalkšņu staignāju meži – mājvieta daudzām retām augu un dzīvnieku sugām.
 
C.2.2 Skudrupītes un palieņu pļavu atjaunošana
Melnragu pļavās notiks Skudrupītes posma atgriešana līkumotā gultnē aptuveni 4 kilometru garumā. Upītes krastos 85 hektāru platībā atjaunosies Eiropas Savienībā aizsargājamās palieņu pļavas.
 
C.3 Ganību ierīkošana
Lai atjaunotās Skudrupītes palieņu pļavas neaizaugtu ar krūmiem, tajās tiks izveidotas ganības, kuru platības tiks savienotas ar blakus esošo Slampes palieņu pļavu aploku.
Pļavās ganīsies taurgovis un Konik Polski šķirnes zirgi. Pļavās arī sliesies divi skatu torņi, no kuriem palienē notiekošo dzīvnieku un augu dzīvi varēs vērot vietējie iedzīvotāji un tūristi.

Sabiedrības informēšana un iesaistīšana 
 
D.1 Projekta interneta lapa
Par projektā paveiktajiem darbiem un to rezultātiem vietējos iedzīvotājus un dabas aizsardzības speciālistus gan Latvijā, gan ārvalstīs regulāri informēs projekta interneta lapa: http://hydroplan.daba.gov.lv

D.2 Informācijas zīmes un stendi
Pie projekta teritorijām Zaļajā purvā, Skudrupītes palienes pļavās un pie Ķemeru tīreļa purvainajiem un staignāju mežiem tiks izvietoti pieci informācijas stendi un 30 informācijas zīmes. Teritoriju apmeklētāji varēs uzzināt par paveiktajiem mitrāju atjaunošanas darbiem un to nozīmi Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību saglabāšanā.
 
D.3 Semināri vietējiem iedzīvotājiem un dabas aizsardzības speciālistiem
Projekta sākumā notiks atklāšanas seminārs. Vismaz trīs semināros kopā ar vietējo sabiedrību tiks apspriesta hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma. Tiks rīkoti arī divi semināri dabas aizsardzības speciālistiem par aizsargājamo mitrāju ekosistēmu atjaunošanu.
 
D.4 Īsfilmas un interaktīvs stends ĶNP informācijas centrā
Tiks sagatavotas trīs 12–15 minūšu garas īsfilmas par mitrāju atjaunošanu. Īsfilmas stāstīs par ĶNP unikālajām dabas vērtībām – augsto purvu, palieņu pļavām, purvainajiem un staignāju mežiem –, un to atjaunošanas nepieciešamību. Filmas tiks izplatītas Latvijas skolās, bibliotēkās un citur. ĶNP apmeklētāji Informācijas centrā varēs iepazīties ar pastāvīgu interaktīvo ekspozīciju par projektā veikto mitrāju atjaunošanu.
 
D.5–D.6 Buklets, rakstu krājums un pārskats
Tiks izdots buklets par projektā plānotajiem darbiem. Projekta noslēgumā tiks sagatavots dabas aizsardzības speciālistiem paredzēts rakstu krājums par mitrāju atjaunošanas laikā gūto pieredzi. Paredzēts izdot arī brošūru vietējiem iedzīvotājiem, ĶNP apmeklētājiem un citiem interesentiem par projektā paveikto.

Projekta vadība un uzraudzība
 
E.1 Projekta vadība
Projekta īstenošanā sadarbojas Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, zinātniskā organizācija Vides risinājumu institūts, dabas aizsardzības sabiedriskā organizācija Latvijas Dabas fonds un dokumentālā kino apvienība Elm Media.
 
E.2 Uzraudzības grupa
Projekta uzraudzību veiks pārstāvji no Vides un reģionālās attīstības un Zemkopības ministrijām, Engures, Tukuma un Jelgavas novadu pašvaldībām, Valsts meža dienesta un vietējiem iedzīvotājiem, tai skaitā ĶNP sabiedriskajām organizācijām un mednieku kolektīviem. Notiks vismaz piecas uzraudzības grupas sanāksmes.
 
E.3 Pieredzes apmaiņa
Projekta speciālisti, pašvaldību pārstāvji un vietējie zemes īpašnieki piedalīsies trīs pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā un ārvalstīs, apmeklējot teritorijas, kurās veikti līdzīgi aizsargājamo mitrāju atjaunošanas darbi.

E.4 Dabas aizsardzības plāns laika periodam pēc LIFE+ projekta
Projekta noslēgumā tiks sagatavots plāns par turpmākajām dabas aizsardzības aktivitātēm atjaunotajās mitrāju teritorijās.
 
E.5 Projekta audits
Projekta atskaiti ES LIFE+ programmai apstiprinās neatkarīgs auditors.
 
E.6 Mitrāju atjaunošanas darbu monitorings
Visa projekta laikā hidroloģijas eksperti veiks projekta teritoriju hidroloģisko monitoringu, ieskaitot gruntsūdens līmeņa regulārus mērījumus. Biologi veiks arī sistemātisku augu sugu izpēti vairākos veģetācijas pētījumu laukumos, lai novērtētu mitrāju atjaunošanas darbu ietekmi.
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.