Ievads

No 2011. līdz 2019. gadam Ķemeru nacionālajā parkā veic Eiropā retu un apdraudētu mitrāju – augstā purva, slapjo mežu un palieņu pļavu – izpēti un atjaunošanu.
 
LIFE+ projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” laikā notiks detalizēta hidroloģiskā izpēte un dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana trīs mitrāju teritorijās, kuras savulaik ietekmējusi nosusināšana:
          - augstajā purvā - Zaļā purva izstrādāto kūdras karjeru rajonā,
          - purvainos un staignāju mežos - Ķemeru tīreļa rietumu daļai pieguļošajos mežos,
          - palieņu pļavās – atjaunojot iztaisnotās Skudrupītes līkumoto tecējumu, upītes
            krastos atkal pletīsies palieņu pļavas.