Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2018-06-12

  Drukāt

Jaunumi


2016-07-01
Aktuālā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Sagatavotā ziņojuma nosaukums: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa

Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums: 30.06.2016

Datums, kad ziņojuma aktualizētā versija iesniegta birojā: 01.07.2016

Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde (Reģ. Nr. 90009099027, adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2015. gada 29. janvārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 10. jūnijā. Darbs pie ziņojuma sākotnējās redakcijas pabeigts 2016. gada aprīlī, tā sabiedriskā apspriešana notika Smārdes kultūras centrā (19. maijā plkst. 18.00,), Ķemeru vidusskolā (20. maijā plkst. 18.00) un Slampes kultūras pilī (24. maijā plkst. 18.00).

Ziņojuma sagatavotājs: Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sadarbībā ar projekta partneriem Vides risinājumu institūtu un Latvijas Dabas fondu.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes http://hydroplan.daba.gov.lv/ sadaļā “Rezultāti”.

Paziņojums publicēts atbilstoši MK 13.01.2015. noteikumiem Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris